Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Pri produktoch môžu byť uvádzané tzv. referenčné ceny, a to v písomnom formáte preškrtnutého textu, ktorý odlišuje porovnávací cenový údaj. Referenčná cena má povahu informácie o zľave z ceny výrobku v zmysle § 12a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Táto cena preto obsahuje informáciu o najnižšej cene výrobku, za ktorú ju predávajúci ponúkal a predával

  1. v dobe 30 dní pred poskytnutím zľavy,
  2. od okamihu, kedy začal výrobok ponúkať a predávať, do okamihu poskytnutia zľavy, pokiaľ je výrobok v predaji dobu kratšiu než 30 dní, alebo
  3. v dobe 30 dní pred prvým poskytnutím zľavy, ak zvyšuje predávajúci zľavu z ceny postupne.

Referenčná cena nemá vplyv na výšku predajnej ceny. V prípade zobrazenia referenčnej i predajnej ceny zároveň, môže byť pri produkte vypočítaná i príslušná zľava. Výška zľavy odpovedá rozdielu medzi cenou predajnou a cenou referenčnou a jej vyjadrenie môže byť v absolútnej alebo percentuálnej hodnote. Výška zľavy môže byť zaokrúhlená.

Prípadné dodatočné zľavy z predajnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie sú nárokové a nie je možné ich, pokiaľ nestanoví predávajúci v konkrétnom prípade inak, vzájomne kombinovať. Uplatnenie dodatočných zliav, najmä zľavových kódov a kupónov sa tak riadi pravidlami predávajúceho, ktoré je predávajúci oprávnený určovať pre jednotlivé predajné akcie, priebežne ich upravovať a doplňovať a sú vždy poskytované s výhradou, že predávajúci je oprávnený kedykoľvek predajnú akciu a dodatočné zľavy, najmä zľavové kódy a kupóny i bez udania dôvodov ukončiť a dodatočnú zľavu neposkytnúť.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že

  1. objednaný tovar sa v medziobdobí vypredal, kedy predávajúci ho nemá oproti stavu v dobe učinenia objednávky či dojednania kúpnej zmluvy skladom, poprípade tovar oproti predpokladu sa už nedodáva od dodávateľa a predávajúci nie je schopný tento tovar podľa kúpnej zmluvy dodať,
  2. pri objednanom tovare bola kúpna zmluva dojednaná na základe mylne zobrazenej kúpnej ceny, za ktorú sa predovšetkým považuje kúpna cena, ktorá bola zjavne mylne určená administratívnym či technickým opatrením správy e-shopu, chybnou dodatočnou zľavou, chybným nastavením množstevnej zľavy alebo iným obdobným pochybením, kedy sa tak konečná predajná cena odlišuje od obvyklej ceny na trhu o viac než o 20 %, najmä v prípade chyby určenia ceny v radoch, menách, druhu tovaru apod.,
  3. pri objednanom tovare sa v medziobdobí nepredpokladateľne zmenila jeho trhová cena od obvyklej ceny na trhu o viac než o 20 %, najmä v prípade neočakavateľného nedostatku na trhu, zvýšenia či zníženia výrobných nákladov, záručných podmienok výrobca apod.,
  4. nastala nepredpokladaná zmena pri dojednanom spôsobe doručovania objednaného tovaru alebo súvisejúcej služby, najmä ak sa stane zvolený spôsob doručenia či služby nedostupným z akéhokoľvek dôvodu (výpadok na strane doručovateľa, uzavretie výdajného miesta, atď.), poprípade dôjde v medziobdobí ku zmene ceny takej služby o viac než 20 % oproti pôvodne dojednanej cene,
  5. závažného nepredvídateľného obmedzenia prevádzky predávajúceho, najmä z dôvodu tzv. vyššej moci, vojny, nepokojov, výskytu nákazlivých a iných epidemiologických ochorení, vrátane všetkých s týmito udalosťami súvisejúcich obmedzujúcich opatrení.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, vráti predávajúci kupujúcemu odpovedajúcu čiastku späť bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena uhradená, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.

V prípade odstúpenia či zrušenia kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu predávajúci nevracia kupujúcemu uplatnené zľavové kódy a kupóny, tieto nie je povinný ani akýmkoľvek spôsobom nahradzovať.