Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Menu
 • Pretože je to nevyhnutné na plnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom, keď právo spracovávať osobné údaje vzniká bez ďalšieho uzavretia zmluvy ako nevyhnutná podmienka jej plnenia, teda bez potreby zvláštneho súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • Zodpovedanie Vašej otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Informovanie o výsledkoch súťaže organizovanej správcom, získanie výhry v tejto súťaži a jej doručenie výhercovi.
 • Za účelom zasielania newsletterov, dotazníkov zisťujúcich spokojnosť s nákupom, či obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe, pokiaľ ste na to udelili súhlas (Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielané), alebo ak je to oprávneným záujmom spoločnosti KOBOZ SERVICE s.r.o.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. U zákazníkov sú spracovávané meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail, prípadne bankový účet či údaj o firme, IČO a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie,  keď v každom prípade sú osobné údaje získavané výhradne od zákazníka ako zmluvnej strany, v ostatných prípadoch sú spracovávané e-mail, prípadne meno a priezvisko.

Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť KOBOZ SERVICE s.r.o., so sídlom Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, identifikačné číslo: 27638863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 18053 (ďalej len správca).
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa na doručovanie KOBOZ SERVICE s.r.o.
  Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, adresa elektronickej pošty info@nazuby.eu, telefón +420 725 030 670.
 3. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

2. Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov, na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len nariadenie), sú:
  1. Skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Situácia, keď toto spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.
  3. Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.
 2. U zákazníkov sú spracovávané meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail, prípadne bankový účet či údaj o firme, IČO a DIČ, pokiaľ ho zákazník uvedie, keď v každom prípade sú osobné údaje získavané výhradne od zákazníka ako zmluvnej strany, v ostatných prípadoch sú spracovávané e-mail, prípadne meno a priezvisko.

3. Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov sú:
  1. Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnení súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  2. Zodpovedanie Vašej otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu.
  3. Informovanie o výsledkoch súťaže organizovanej správcom, získanie výhry v tejto súťaži a jej doručenie výhercovi.
  4. Realizácia priameho marketingu (zasielanie newsletterov či obchodných oznámení) a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  5. Získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť. Jedná sa najmä o zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami.
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. Doba uloženia a spracovania osobných údajov

 1. Doby uloženia a spracovania Vašich osobných údajov budú podľa ich účelu tieto:
  1. Pre prípad plnenia zmluvy, po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a na účel ochrany právnych nárokov správcu na základe oprávneného záujmu správcu, ktorý spočíva v ochrane vlastných práv.
  2. Pre prípad vloženia osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára webu (napr. otázky, alebo komentáre) 6 mesiacov od vloženia osobných údajov.
  3. Pre prípad realizácie priameho marketingu a činenia iných marketingových aktivít, na základe vášho súhlasu alebo oprávneného záujmu správcu výlučne po dobu, na ktorú bude súhlas udelený, prípadne po dobu trvania oprávneného záujmu.

5. Ďalší príjemcovia osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:
  1. Zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
  2. Osoby zaisťujúce pre správcu:
   1. Technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu (vrátane prevádzky softvéru a ukladaní dát).
   2. Účtovné služby.
   3. Marketingové služby.
   4. Zisťovanie zákazníckej spokojnosti (Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685).
  3. Orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).

6. Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.
 3. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje na tieto účely ďalej spracované.
 4. Vznesenie námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov či odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov môžete urobiť:
  1. Kliknutím na odhlasovací odkaz v pätičke každého obchodného oznámenia či newslettera.
  2. Zaslaním e-mailu správcovi na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 1.2. týchto podmienok.
 5. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov