Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

To najdôležitejšie

 • Zľavové kódy sa nedajú kombinovať, ku každému produktu je možné uplatniť len jeden kód.
 • Rozbalený tovar, ktorý je hygienicky citlivý (napr. kefky alebo ústne sprchy), nemožno vracať.
 • Pokiaľ tovar vraciate, peniaze vám pošleme na účet najneskôr do 30 dní.
 • Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní. Niektoré vlastnosti (napríklad odtieň farby) reklamovať nemožno.
 • Vaše osobné údaje starostlivo chránime a tretej strane ich odovzdáme len preto, aby sme vám mohli poskytnúť dobrú službu (napríklad ich dostane dopravca, aby vám doručil zásielku). Spracovávame ich v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami (GDPR).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti KOBOZ SERVICE s.r.o., so sídlom Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, identifikačné číslo: 276 38 863, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 18053 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami zákona 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou kupujúcou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod predávajúci vedie na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.nazuby.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky platia aj pre prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru vystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Z. z., obchodného zákonníka, v platnom znení (takáto osoba bude ďalej označená ako „podnikateľ“). Kupujúci má možnosť v objednávke zvoliť, že uzatvára zmluvu ako kupujúci podnikateľ (voľbou „nakupujem pre firmu“). Po uzatvorení zmluvy režim kúpnej zmluvy už nemožno zmeniť. Kupujúci podnikateľ svojou voľbou, najmä uvedením svojho identifikačného čísla, vyhlasuje a potvrdzuje, že spĺňa definíciu podnikateľa podľa tohto ustanovenia.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok možno dohodnúť v kúpnej zmluve. Ustanovenia odlišné v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho urobenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri každej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru predávajúci považuje za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných pre prístup do jeho používateľského účtu.
 4. Kupujúci nemá právo umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže používateľský účet zrušiť, najmä v prípade, ak kupujúci svoj používateľský účet nevyužíva dlhšie ako päť (5) rokov, alebo vtedy, ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedených cien pri jednotlivých tovaroch a jednotkovej ceny tam, kde to vyžadujú právne predpisy. Ceny tovaru sú uvedené spolu s daňou z pridanej hodnoty a všetkými ďalšími súvisiacimi poplatkami. Ceny tovaru ostávajú v platnosti počas doby, keď sa zobrazujú na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru môžu byť prispôsobené osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípade, ak sa tovar doručuje v rámci územia Slovenskej republiky. Ak predávajúci ponúka dopravu tovaru zdarma, predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho je minimálne zaplatenie celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej na webovom rozhraní obchodu. Ak dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zdarma podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zdarma zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.
 4. Pri objednaní tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie:
  1. o objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu si kupujúci môže skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku kupujúci predávajúcemu odošle kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“. Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky jej obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 6. Predávajúci má vždy právo v závislosti od charakteru objednávky (množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci pošle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si kupujúci hradí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 9. Po uzatvorení kúpnej zmluvy sú zmluvné strany viazané vzájomnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy. Kúpnu zmluvu a jej obsah možno po uzatvorení zmluvy zmeniť iba vzájomnou dohodou v písomnej forme. Kúpna zmluva je zmenená v okamihu doručenia akceptácie návrhu zmeny kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy navrhnutú kupujúcim, najmä ak tovar už odovzdal tretej osobe na prepravu alebo ak tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci predávajúcemu uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti na dobierku na mieste, ktoré určí kupujúci v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2200059233/2010, vedený v spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, ak to predávajúci umožňuje;
  • bezhotovostne platobnou kartou, ak to predávajúci umožňuje;
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak výslovne nie je uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. S výnimkou platby v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho a platby v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke predávajúci požaduje od kupujúceho zálohu vo výške kúpnej ceny. Predávajúci kupujúceho informuje o požiadavke na zálohovú úhradu kúpnej ceny v dostatočnom predstihu pred uzavretím kúpnej zmluvy. V takom prípade začne predávajúci s plnením svojho záväzku podľa kúpnej zmluvy až po zaplatení zálohy kupujúcim vo výške kúpnej ceny.
 4. V prípade platby v hotovosti a platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Ak kupujúci pred plnením záväzku predávajúceho uhradí zálohu podľa kúpnej zmluvy, kúpna cena bude znížená o zaplatenú zálohu. V ostatných prípadoch (najmä ak bude v kúpnej zmluve dohodnutá odlišne úhrada bez zálohovej platby) je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 6. Pri výrobkoch môžu byť uvedené tzv. referenčné ceny, a to vo forme preškrtnutého textu, ktorý odlišuje porovnávací cenový údaj. Referenčná cena informuje o zľave z ceny výrobku. Táto cena preto obsahuje informáciu o najnižšej cene výrobku, za ktorú ho predávajúci ponúkal a predával.
  1. 30 dňoch pred poskytnutím zľavy,
  2. od okamihu, keď začal výrobok ponúkať a predávať, do okamihu poskytnutia zľavy, ak sa výrobok predáva dobu kratšiu ako 30 dní, alebo
  3. v dobe 30 dní pred prvým poskytnutím zľavy, ak predávajúci zvyšuje zľavu z ceny postupne.
 7. Referenčná cena nemá vplyv na výšku predajnej ceny. V prípade zobrazenia referenčnej aj predajnej ceny zároveň môže byť pri výrobku vypočítaná aj príslušná zľava. Výška zľavy zodpovedá rozdielu medzi predajnou a referenčnou cenou a jej vyjadrenie môže byť v absolútnej alebo percentuálnej hodnote. Výška zľavy môže byť zaokrúhlená.
 8. Prípadné dodatočné zľavy z predajnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu v procese objednania vybraného tovaru (po vložení do nákupného košíka) nie sú nárokové a ak predávajúci nestanoví v konkrétnom prípade inak, nemožno ich navzájom kombinovať. Uplatnenie dodatočných zliav, najmä zľavových kódov a kupónov sa riadi pravidlami predávajúceho, ktoré má predávajúci právo určovať pre jednotlivé predajné akcie, priebežne ich upravovať a dopĺňať a vždy sú poskytované s výhradou, že predávajúci má právo predajnú akciu a dodatočné zľavy, najmä zľavové kódy a kupóny kedykoľvek aj bez udania dôvodu ukončiť a dodatočnú zľavu neposkytnúť.
 9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, predávajúci o platbách realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a pošle ju spolu s tovarom (predmetom kúpy) na adresu miesta dodania tovaru zvolenú kupujúcim alebo na elektronickú adresu kupujúceho v elektronickej forme.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ani tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak je porušený ich pôvodný obal.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy, kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota plynie odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, Česká republika alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@nazuby.eu.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť pre svoje vlastnosti vrátený obvyklou poštovou cestou.
 4. Elektrické tovary osobnej hygieny je kupujúci povinný pred vrátením predávajúcemu uviesť riadne do pôvodného hygienicky bezchybného stavu, ak tak kupujúci neurobí, predávajúci podľa povahy použitia, znečistenia a hygienického znehodnotenia podľa svojej voľby buď zaistí uvedenie do riadneho pôvodného hygienicky bezchybného stavu sám, alebo prostredníctvom tretej odbornej osoby, a to na náklady kupujúceho, a tieto následne započíta oproti nároku kupujúceho na vrátenie tovaru, prípadne odstúpenie kupujúceho nebude akceptovať v prípadoch napĺňajúcich ust. § 7 ods. 6 písm. e) zák. č. 102/2014 Z.z.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci má zároveň právo vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar už odoslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare má predávajúci právo jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim má predávajúci právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy. ak
  1. sa objednaný tovar v medziobdobí vypredal, ak ho predávajúci nemá na sklade oproti stavu v dobe zadania objednávky alebo uzavretia kúpnej zmluvy, prípadne ak sa tovar oproti predpokladu už nedodáva od dodávateľa a predávajúci nie je schopný tento tovar podľa kúpnej zmluvy dodať,
  2. na objednaný tovar bola kúpna zmluva dohodnutá na základe nesprávnej kúpnej ceny zobrazenej pri procese nákupu tovaru, za ktorú sa považuje najmä kúpna cena, ktorá bola zjavne nesprávne určená administratívnym alebo technickým opatrením správy e-shopu, nesprávnou dodatočnou zľavou, chybným nastavením množstvovej zľavy alebo inou podobnou chybou, keď sa tak konečná predajná cena odlišuje od obvyklej ceny na trhu o viac ako o 20 %, najmä v prípade chyby určenia ceny v rádoch, menách, druhu tovaru a pod.,
  3. u objednaného tovaru sa v medziobdobí nepredvídateľne zmenila jeho trhová cena od obvyklej ceny na trhu o viac ako o 20 %, najmä v prípade neočakávaného nedostatku na trhu, zvýšenia alebo zníženia výrobných nákladov, záručných podmienok výrobcu a pod.,
  4. nastala nepredvídateľná zmena pri dohodnutom spôsobe doručovania objednaného tovaru alebo súvisiacej služby, najmä ak sa zvolený spôsob doručenia alebo služby stane z akéhokoľvek dôvodu nedostupným (výpadok na strane doručovateľa, uzavretie výdajného miesta atď.), prípadne v medziobdobí dôjde ku zmene ceny tejto služby o viac ako 20 % oproti pôvodne dohodnutej cene,
  5. závažného nepredvídateľného obmedzenia prevádzky predávajúceho, hlavne z dôvodu tzv. vyššej moci, vojny, nepokojov, výskytu nákazlivých a iných epidemiologických chorôb, vrátane všetkých obmedzujúcich opatrení súvisiacich s týmito udalosťami.
 8. Ak kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu, predávajúci kupujúcemu vráti zodpovedajúcu sumu bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena uhradená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 9. V prípade odstúpenia alebo zrušenia kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu predávajúci nevracia kupujúcemu uplatnené zľavové kódy a kupóny, tieto nie je povinný nahradiť žiadnym spôsobom.
 10. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva na tento darček stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Ak sa spôsob dopravy dohodne na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. Ak z dôvodov na strane kupujúceho treba tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky kupujúci zásielku od prepravcu nemusí prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. PRÁVA PRI NEKVALITNOM PLNENÍ

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri nekvalitnom plnení sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 619 a násl. občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevezme:
  1. má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakáva s ohľadom na vlastnosti tovaru a na základe reklamy predávajúceho,
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  3. tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. tovar je dodaný v požadovanom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu chyby, pre ktorú sa dohodla nižšia cena, na tovar opotrebený jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare pre chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z vlastností tovaru.
 4. Bližšie podmienky akosti tovaru určujú príslušné právne predpisy.
 5. Zákonná záručná lehota je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 6. Ak je na predávanom predmete, na jeho obale, v návode pripojenom k predmetu alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená dlhšia doba, počas ktorej možno predmet používať, použije sa ustanovenie o záruke na akosť podľa čl. 8.1 obchodných podmienok.
 7. Pri tovare, ktorý má vlastnosti spotrebiteľnej veci, sa zodpovednosť predávajúceho uplatní len počas vyznačenej doby najkratšej trvanlivosti. Podobne pri tovare majúcom vlastnosti veci podliehajúcej rýchlej skaze sa zodpovednosť predávajúceho uplatní len počas vyznačenej doby, v ktorej možno vec používať.
 8. Predávajúci v tejto súvislosti kupujúceho poučuje, že pri nekvalitnom plnení mu náležia práva podľa 622 a 623 občianskeho zákonníka, ako sú nižšie upravené v čl. 9.4, a to na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatní.

8. ZÁRUKA

 1. Ak je na tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru, v reklame v súlade so zvláštnym právnym predpisom alebo vo zvláštnom záručnom vyhlásení výrobcu uvedená dlhšia záručná lehota, platí táto dlhšia záruka za podmienok uvedených v tejto zvláštnej záruke.

9. REKLAMÁCIA

 1. Práva pri nekvalitnom plnení pri prevzatí (ďalej len „reklamácia“) uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Ak je však v potvrdení podľa čl. 7.8 obchodných podmienok uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je na mieste predávajúceho alebo na mieste pre kupujúceho bližšia, kupujúci uplatní právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote na vybavenie reklamácie podľa týchto obchodných podmienok, pričom kupujúci má zhodné práva, ako keby reklamácia bola uplatnená priamo u predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie poučiť kupujúceho o jeho právach pri nekvalitnom plnení, resp. následne kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a jej trvaní, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní., v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické posúdenie stavu, najdlhšie do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenie nedostatkov musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. O vybavení reklamácie je ý predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu písomný doklad.
 4. Kupujúci hradí náklady spojené s odovzdaním tovaru predávajúcemu na účely reklamácie, a to aj vtedy, ak tovar pre svoje vlastnosti nemôže byť odovzdaný obvyklou poštovou cestou. Po vybavení reklamácie má kupujúci právo na bezplatné odovzdanie tovaru na mieste, kde reklamáciu uplatnil (v zásade teda na mieste prevádzkarne predávajúceho). Ak kupujúci žiada poslať tovar na iné miesto, ponesie všetky náklady spojené s poslaním tovaru, ak reklamácie bude neoprávnená. V závislosti od typu nedostatkov má kupujúci právo
  1. v prípade opraviteľných nedostatkov na bezplatnú, včasnú a riadnu opravu, pričom kupujúci môže namiesto opravy nedostatkov požadovať aj výmenu veci, ak týmto nevzniknú predávajúcemu vzhľadom na cenu neprimerané náklady, a predávajúci môže vždy namiesto opravy vec vymeniť,
  2. v prípade neopraviteľných nedostatkov, ktoré bránia riadnemu používaniu tovaru, požadovať výmenu veci alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny, pričom rovnaké práva príslušia kupujúcemu v prípade, ak sú nedostatky síce opraviteľné, ale kupujúci nemôže tovar riadne používať pre opakovane sa vyskytujúce nedostatky po oprave alebo pre väčší počet nedostatkov,
  3. v prípade iných nedostatkov má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 5. Aké právo si zvolil, uvedie kupujúci predávajúcemu pri oznámení nedostatkov alebo bez zbytočného odkladu po oznámení nedostatkov. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; toto neplatí, ak kupujúci žiadal opravu nedostatkov, ktoré sa ukážu neopraviteľné.
 6. Ak kupujúci bude reklamovať výrobok v prvých 12 mesiacoch po kúpe, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť iba na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie, a to najneskôr do 14 dní po vyriešení reklamácie.
 7. Ak kupujúci reklamuje výrobok po 12 mesiacoch po kúpe a predávajúci reklamáciu zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vyriešení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ poslať výrobok na odborné posúdenie. Ak sa výrobok pošle na odborné posúdenie príslušnej osobe, náklady odborného posúdenia a všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady idú na vrub predávajúceho bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za nedostatky, výrobok môže reklamovať znova; počas odborného posúdenia neplynie záručná lehota. Predávajúci je povinný kupujúcemu do 14 dní po opätovnej reklamácii uhradiť všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie a tiež všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovnú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 8. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za nedostatky môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 9. Právo pri nekvalitnom plnení kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má nedostatky alebo ak kupujúci nedostatky sám spôsobil.
 10. Ak má vec nedostatky, z ktorých je predávajúci zaviazaný, a ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o použitú vec, kupujúci má namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo na tovar po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania podľa ustanovenia § 10 zák. č. 250/2007 Z. z.
 3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti možno poslať na elektronickú adresu predávajúceho. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho predávajúci pošle na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.
 4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), so sídlom Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. 02/58272 172, fax 02/58272170.
 5. 10.5. EURÓPSKE SPOTREBITEĽSKÉ CENTRUM V SR, MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR, MLYNSKÉ NIVY 44/A 827 15, BRATISLAVA 212, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, TEL.: +421 905 528 477 E-MAIL: ECCNET-SK@EC.EUROPA.EU, ADRESA HTTPS://ESC-SR.SK/, JE KONTAKTNÝM MIESTOM PODĽA NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 524/2013 ZO DŇA 21. MÁJA 2013 O RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV ON-LINE A O ZMENE NARIADENÍ (ES) Č. 2006/2004 A SMERNICE 2009/22/ES (NARIADENIE O RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV ON-LINE). PREDÁVAJÚCI MÁ PRÁVO NA PREDAJ TOVARU NA ZÁKLADE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA. ŽIVNOSTENSKÚ KONTROLU ROBÍ V RÁMCI SVOJEJ PÔSOBNOSTI PRÍSLUŠNÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD.

11. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v samostatnom dokumente „INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“, ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke a ktorý je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

12. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí podľa ustanovení so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadenia kupujúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

13. DORUČENIE

 1. Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte. V prípade použitia elektronickej pošty je písomná forma dodržaná aj vtedy, ak správa nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
 2. Správa je doručená:
  1. v prípade doručenia elektronickou poštou v okamihu jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
  2. v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  3. v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku odmietne prevziať,
  4. v prípade doručenia prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb.

14. VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY MEDZI PODNIKATEĽMI

 1. Tento článok obsahuje špeciálne upravené vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v prípadoch, ak je kupujúci podnikateľom. V takomto prípade budú na vzájomný záväzkový vzťah aplikované okrem zvyšného obsahu obchodných podmienok ustanovenia tohto článku; Tam, kde by zvláštne ustanovenia tohto článku odporovali zvyšnej úprave obchodných podmienok, sa uplatní zvláštna úprava podľa tohto článku. Ustanovenia tohto článku neplatia pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi.
 2. S kupujúcim podnikateľom môže byť inak ako v čl. 4.3 obchodných podmienok dohodnutá úhrada kúpnej ceny, bez požadovania úhrady zálohy vo výške kúpnej ceny. V takom prípade bude kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade meškania kupujúceho podnikateľa s úhradou akéhokoľvek peňažitého záväzku voči predávajúcemu je dohodnutý zmluvný úrok z meškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň meškania.
 4. Vlastnícke právo na tovar (predmet kúpy) prechádza na kupujúceho v okamihu úplnej úhrady kúpnej ceny príslušného tovaru (predmetu kúpy).
 5. Odlišne od obchodných podmienok nebudú aplikované čl. 7, 8 a 9 obchodných podmienok. Kupujúci podnikateľ je povinný predmet kúpy ihneď po jeho prevzatí odborne prezrieť a každý zjavný nedostatok plnenia je povinný obratom, najneskôr však do 15 dní, uplatniť u predávajúceho, inak právo pri nekvalitnom plnení týkajúce sa zjavných nedostatkov zaniká. Za ostatné nedostatky plnenia zodpovedá predávajúci podľa príslušných právnych predpisov.
 6. Kupujúci podnikateľ nemá právo odstúpiť podľa zvláštnej spotrebiteľskej úpravy, úprava čl. 5 obchodných podmienok sa nepoužije.
 7. Všetky nároky z tejto zmluvy sú premlčané podľa dohody strán v premlčacej lehote desiatich rokov odo dňa, keď právo mohlo byť uplatnené prvýkrát. Dohodou zmluvných strán sa vylučuje jednostranné započítanie zo strany kupujúceho voči akémukoľvek jeho záväzku voči predávajúcemu.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú na tom, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci má právo postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ má právo postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcim na tretiu osobu až po predošlom písomnom súhlase predávajúceho.
 4. Kúpnu zmluvu spolu s obchodnými podmienkami archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná, okrem možnosti kupujúceho zobraziť v používateľskom účte detail objednávky na webových stránkach predávajúceho.
 5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, adresa elektronickej pošty info@nazuby.eu, telefón +420 725 930 154.

V Českých Budějoviciach dňa 22. 8. 2023.


Mohlo by vás tiež zaujímať:

Poradňa
Najčastejšie otázky
Doprava
Platba
O nás