Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

To najdôležitejšie

 • Zľavové kódy sa nedajú kombinovať, ku každému produktu je možné uplatniť len jeden kód.
 • Rozbalený tovar, ktorý je hygienicky citlivý (napr. kefky alebo ústne sprchy), nemožno vracať.
 • Pokiaľ tovar vraciate, peniaze vám pošleme na účet najneskôr do 30 dní.
 • Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní. Niektoré vlastnosti (napríklad odtieň farby) reklamovať nemožno.
 • Vaše osobné údaje starostlivo chránime a tretej strane ich odovzdáme len preto, aby sme vám mohli poskytnúť dobrú službu (napríklad ich dostane dopravca, aby vám doručil zásielku). Spracovávame ich v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami (GDPR).

1. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti KOBOZ SERVICE s.r.o.
  Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, identifikačné číslo: 276 38 863, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 18053 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou kupujúcou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://www.nazuby.eu (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (taká osoba bude ďalej označovaná len „podnikateľ“). Kupujúci má možnosť v objednávke zvoliť, že uzatvára zmluva ako kupujúci podnikateľ (voľbou „Nakupujem pre firmu“). Po uzavretí zmluvy sa už nedá režim kúpnej zmluvy zmeniť. Kupujúci podnikateľ svoju voľbou, a najmä uvedením svojho identifikačného čísla, prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa definíciu podnikateľa podľa tohto ustanovenia.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom alebo slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako päť (5) rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 9. Po uzavretí kúpnej zmluvy sú zmluvné strany viazané obsahom vzájomných práv a povinností zo zmluvy. Kúpnu zmluvu a jej obsah možno po uzavretí zmeniť len po vzájomnej dohode v písomnej forme. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia akceptácie návrhu zmeny kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy navrhnutú kupujúcim, najmä ak už tovar odovzdal tretej osobe na prepravu alebo ak tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2200059233/2010, vedený u spoločnosti Fio banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, ak to predávajúci ponúka;
  • bezhotovostne platobnou kartou, ak to predávajúci ponúka;
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. S výnimkou platby v hotovosti v prevádzke predávajúceho a platby v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke predávajúci požaduje od kupujúceho zálohu vo výške kúpnej ceny. Ustanovenie § 2119 odst. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Predávajúci kupujúceho informuje o požiadavke na zálohovú úhradu kúpnej ceny v dostatočnom predstihu pred uzatvorením kúpnej zmluvy. V takom prípade začne predávajúci s plnením svojho záväzku podľa kúpnej zmluvy až po zaplatení zálohy vo výške kúpnej ceny kupujúcim.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade, keď bude pred plnením záväzku predávajúceho podľa kúpnej zmluvy kupujúcim hradená záloha, bude kúpna cena alebo jej časť hradená započítaním na zaplatenú zálohu. V ostatných prípadoch (najmä ak bude v kúpnej zmluve dohodnutá odchylne úhrada bez zálohovej platby) je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať
 7. Pokiaľ je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ju spolu s tovarom (predmetom kúpy) na adresu miesta dodania tovaru zvoleného kupujúcim.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 2. Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@nazuby.eu.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Elektrický tovar osobnej hygieny je kupujúci povinný pred vrátením predávajúcemu uviesť riadne do pôvodného hygienického stavu, ak tak neurobí kupujúci, je predávajúci podľa povahy použitia, znečistenia a hygienického znehodnotenie podľa svojej voľby buď zabezpečiť uvedenie do riadneho pôvodného hygienicky nezávadného stavu sám alebo prostredníctvom tretej odbornej osoby na náklady kupujúceho a tieto následne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie tovaru, prípadne odstúpenie kupujúceho neakceptovať v prípadoch napĺňajúcich ust. § 1837 písm. g) Občianskeho zákonníka.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 6. Nárok na úhradu škody spôsobenej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 8. Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka) a Zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá závady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  3. tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre závadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na závadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Pokiaľ sa prejaví závada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za závady, ktoré sa vyskytujú u spotrebného tovaru, v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
 6. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť podľa čl. 8.1 obchodných podmienok.
 7. Pri tovare, ktorý má povahu zužívateľnej veci, sa zodpovednosť predávajúceho uplatní len po dobu vyznačenej doby najkratšej trvanlivosti. Podobne pri tovare, majúcom povahu veci podliehajúcej skaze, sa uplatní zodpovednosť predávajúceho iba po vyznačenú dobu, po ktorej možno vec použiť.
 8. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúci údaj, poprípade i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z neho plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Toto potvrdenie môže nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.

8. Záruka

 1. V prípade, keď je na tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru, v reklame v súlade so zvláštnym právnym predpisom, alebo vo zvláštnom záručnom prehlásení výrobcu uvedená dlhšia záručná lehota, platí tato dlhšia záruka za podmienok uvedených v tejto zvláštnej záruke.

9. Reklamácia

 1. Práva z vadného plnenia pri prevzatí (ďalej len „reklamácia“) uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Ak je však v potvrdení podľa čl. 7.8 obchodných podmienok uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na prevedenie opravy. Osoba takto určená na opravu uskutoční opravu v lehote na vybavenie reklamácie podľa týchto obchodných podmienok, keď kupujúci má zhodné práva, ako keby bola reklamácia uplatňovaná priamo u predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 3. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
 4. Kupujúci hradí náklady spojené s odovzdaním tovaru predávajúcemu na účely reklamácie, a to v prípade, keď tovar nemôže byť odovzdaný kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou. Po vybavení reklamácie má kupujúci právo na bezplatné odovzdanie tovaru v mieste, kde reklamáciu uplatnil (v zásade teda v mieste prevádzky predávajúceho). Pokiaľ bude kupujúci žiadať zaslanie tovaru na iné miesto, ponesie kupujúci všetky náklady spojené so zaslaním tovaru v prípadoch, keď nebude reklamácia oprávnená. Ak je vadné plnenie podstatným porušením ymluvy, má kupujúci právo
  1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
  2. na odstránenie vady opravou veci,
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, nebo
  4. na odstúpenie od zmluvy.
 5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiada opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vadu v primeranej lehote alebo ak kupujúcemu oznámi, že vadu neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri vadnom plnení, ktoré má povahu nepodstatného porušenia zmluvy.
 6. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 7. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.
 8. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
 9. Ak je plnenie vadné, kupujúci môže požadovať i dodanie novej veci bez vad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, predovšetkým, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
 10. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť.
 11. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vad, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, a to tiež i v prípade, že predávajúci nedojedná nápravu v primeranej dobe alebo že by dojednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné obtiaže.
 12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 13. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 14. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@nazuby.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4.  
 5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

11. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o spracovaní osobných údajov sú spracované v samostatnom dokumente "INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV", ktorý je k dispozícii na tejto webovej stránke a ktorý je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

12. Doručovanie

 1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. V prípade použitia elektronickej pošty je písomná forma dodržaná aj vtedy, ak nie je správa podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.
 2. Správa je doručená:
  1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  2. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát odmietne (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

13. Veľkoobchodné podmienky medzi podnikateľmi

 1. Tento článok obsahuje špeciálnu úpravu vzájomných práv a povinností predávajúceho a kupujúceho v prípadoch, keď kupujúci je podnikateľom. V takom prípade budú na vzájomný záväzkový vzťah aplikované okrem zvyšného obsahu obchodných podmienok ustanovenia tohto článku; Tam, kde by osobitné ustanovenie tohto článku odporovalo zvyšnej úprave obchodných podmienok, sa uplatní osobitná úprava podľa tohto článku. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi.
 2. S kupujúcim podnikateľom môže byť odchylne od článku. 4.3 obchodných podmienok dohodnutá odmena kúpnej ceny bez požadovania úhrady zálohy vo výške kúpnej ceny. V takom prípade bude kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Pre prípad omeškania kupujúceho podnikateľa s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči predávajúcemu sa zjednáva zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý čo i začatý deň omeškania.
 4. Vlastnícke právo k tovaru (predmetu kúpy) prechádza na kupujúceho okamihom úplnej úhrady kúpnej ceny príslušného tovaru (predmetu kúpy).
 5. Odchylne od obchodných podmienok nebudú aplikované čl. 7, 8 a 9 obchodných podmienok. Kupujúci podnikateľ je povinný predmet kúpy ihneď po jeho prevzatí odborne prezrieť, keď akékoľvek zjavné chyby plnenia je povinný obratom, najneskôr však do 15 dní, uplatniť u predávajúceho, inak právo z chybného plnenia čo do závad zjavných zaniká. Za ostatné závady plnenie zodpovedá predávajúci podľa § 2099 až § 2112 Občianskeho zákonníka, záruka sa neposkytuje, pričom úprava čl. 7 obchodných podmienok sa neuplatňuje.
 6. Kupujúci podnikateľ nemá právo odstúpiť podľa osobitnej spotrebiteľskej úpravy, úprava čl. 5 obchodných podmienok sa neuplatňuje.
 7. Všetky nároky z tejto zmluvy sa premlčujú podľa dohody strán v premlčacej lehote desiatich rokov odo dňa, keď sa právo mohlo uplatniť po prvý raz. Dohodou zmluvných strán sa vylučuje jednostranné započítanie zo strany kupujúceho na akýkoľvek jeho záväzok voči predávajúcemu.
 8. Pre prípad akýchkoľvek súdnych sporov sa dojednáva výlučná jurisdikcia českých súdov a miestna príslušnosť súdu v Českých Budejoviciach.

14. Záverečné ustanovenie

 1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná, okrem možnosti kupujúceho zobraziť v užívateľskom účte detail urobenej objednávky na webových stránkach predávajúceho.
 5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, adresa elektronickej pošty info@nazuby.eu, telefón +420 725 030 670.
 

V Českých Budejoviciach dňa 6. 1. 2023


Mohlo by vás tiež zaujímať:

Poradňa
Najčastejšie otázky
Doprava
Platba
O nás