KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže vyhlásenej na webových stránkach internetového obchodu Nazuby.eu (ďalej len "súťaž") na území Slovenskej republiky. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľ súťaže

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka 18053 C.

Termín a miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok internetového obchodu Nazuby.eu - https://www.nazuby.eu/vyhrajte-balicek-pre-krajsi-usmev-a-sviezi-dych (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž sa koná od 12.2. 2018 00:00 do 18.2. 2018 23:59.

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že pridá komentár pod súťažný článok na webe www.nazuby.eu. Víťazmi súťaže sa stanú súťažiaci, ktorí budú svojou odpoveďou najbližšie reálnej hodnote, ktorá bude zverejnená po skončení súťaže. Pri rovnakej odpovedi rozhoduje čas (cenu získa ten, kto odpovedal skôr).

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorý zadali pri zadávaní komentára s odpoveďou. Pokiaľ do siedmich dní nezareagujú, ich cenu získa ďalší v poradí.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej len "údaje") a s ich zaradením do databázy spoločnosti Koboz Service s.r.o. České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka 18053 C (ďalej len "spoločnosť"), ako správcu, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, tj. ponúkanie produktov a služieb, informovanie o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na 2 roky, popr. do odvolania súhlasu. Súťažiaci v prípade výhry z dôvodu preukázania totožnosti udeľuje súhlas s vyhotovením kópie občianskeho preukazu a spracovaním osobných údajov na ňom uvedených.

Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení, predovšetkým ustanoveniami § 11, § 12 a § 21, tj. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď.. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Spracovávané osobné údaje (meno, priezvisko, vek a adresa, email): Osobné údaje sa spracúvajú predovšetkým pre evidenciu súťažiacich (ďalej len "účastník súťaže"), na dobu od vyhlásenia výsledkov súťaže až do prípadného písomného odvolania súhlasu. Osobné údaje sú od účastníka súťaže získavané na základe súkromnej správy alebo aplikácie, prostredníctvom ktorej  subjekt údaje oznámi usporiadateľovi súťaže. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracované vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze správcu, popr. spracovateľom, s ktorým správca uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme.

Ak požiada účastník súťaže o informáciu týkajúcu sa spracovania svojich osobných údajov, je mu správca a prípadne aj spracovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Každý účastník súťaže, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života účastníka súťaže alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidácia osobných údajov). Účastník súťaže má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na správcu, a ak im správca nevyhovie, tak na Úrad pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa však môže účastník súťaže obrátiť aj priamo.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze Pravidlá súťaže, ktorý bude umiestnený v súťažnom príspevku. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne prostredníctvom emailu na adresu info@nazuby.eu do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity emailových účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitný emailový účet, emailový účet založený iba kvôli účasti v súťaži a podobne). Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie e-mailu, prostredníctvom ktorej budú informovaní výhercovia súťaže a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, bude zo súťaže vylúčená a cena bude odovzdaná ďalšiemu v poradí.

V Českých Budějoviciach dňa 8.2. 2018.