KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže vyhlásenej na webových stránkach internetového obchodu Nazuby.eu (ďalej len "súťaž") na území Slovenskej republiky. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľ súťaže

Koboz Service s.r.o., České Budějovice, Holečkova 2538/5, PSČ 370 04, IČ 27638863, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka 18053 C.

Termín a miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webových stránok internetového obchodu Nazuby.eu - nazuby.eu/sutaz-vyhrajte-elektricku-kefku (ďalej len „miesto konania súťaže“). Súťaž sa koná od 24.6. 2019 00:00 do 30.6. 2019 23:59.

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Pravidlá súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že pridá komentár pod súťažný článok na webe www.nazuby.eu. Víťazmi súťaže sa stanú súťažiaci, ktorí budú svojou odpoveďou najbližšie reálnej hodnote, ktorá bude zverejnená po skončení súťaže. Pri rovnakej odpovedi rozhoduje čas (cenu získa ten, kto odpovedal skôr).

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorý zadali pri zadávaní komentára s odpoveďou. Pokiaľ do siedmich dní nezareagujú, ich cenu získa ďalší v poradí.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov. Viac informácií nájdete na stránke Informácie o spracovaní osobných údajov.

Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo kompletne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na odkaze Pravidlá súťaže, ktorý bude umiestnený v súťažnom príspevku. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.

Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne prostredníctvom emailu na adresu info@nazuby.eu do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku duplicity emailových účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitný emailový účet, emailový účet založený iba kvôli účasti v súťaži a podobne). Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na akcii. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie e-mailu, prostredníctvom ktorej budú informovaní výhercovia súťaže a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, bude zo súťaže vylúčená a cena bude odovzdaná ďalšiemu v poradí.

V Českých Budějoviciach dňa 20.6. 2019.