KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

StoličkyStoličky sa nachádzajú iba v hornej čeľusti i v dolnej čeľusti, v postrannom úseku chrupu (v laterálnom úseku). V každom kvadrante trvalého chrupu sa nachádzajú tri. Označujeme ich bežne ako prvý horný molár, druhý horný molár, tretí horný molár (zub múdrosti), prvý dolný molár, druhý dolný molár a tretí dolný molár (zub múdrosti).

Prvý horný molár (prvá horná stolička) je najväčším  zubom v ľudskom tele (šírka korunky 10,5 mm, dĺžka koreňa 12,5 mm, dĺžka zuba teda 20,5 mm). Vodorovný rez vedený korunkou prvý horný stoličky má tvar nepravidelného štvoruholníka. Žuvacia plocha  má štyri hrbolky, dva sú uložené bukálne (medzibukálne a distobukálne), dva palatinálne (medzipalatinálne a distopalatinálne). Hrbolček medzipalatinálny je najväčší,  nasleduje medzibukálny, potom distobukálny a najmenší je distopalatinálny. Bukálne hrbolčeky prvvej hornej stoličky sa podobajú bukálnym hrbolčekom horných črenových zubov, ich bukálne svahy sú hladké, u svahov na žuvacej ploche sa zbiehajú do strednej ryhy sklovinné valy. Brázdy oddeľujúce jednotlivé hrbolčeky tvoria tvar písmena H. Bukálna plocha prvej hornej stoličky je mierne zaoblená a je rozdelená ryhou, ktorá vychádza zo žuvacej plochy, na väčšiu meziálnu časť a menšiu distálnu. Palatinálna plocha prvej hornej stoličky je rovnako ako bukálna rozdelená na dve časti, na väčšej meziálnej časti nachádzame prídavný hrbolček (tuberculum carabelli) tj. charakteristický znak prvého horného moláru, jeho veľkosť je rôzna. Postranná plocha - medziálnej plochyje zo všetkých štyroch obvodových plôch najširšia a je hladká, distálna plocha je užšia a vyklenutejšia než medziálna. Korene má prvá horná stolička tri, dva bukálne a jeden palatinálny. Palatinálny koreň je najväčší, rovný, kužeľovitého tvaru, bukálne korene sú na priereze oválne.

Druhý horný molár (druhá horná stolička) tvarom sa podobá prvému hornému moláru, ale je menší. Žuvacia plocha je tiež rozdelená na štyri hrbolčeky, najväčší medzipalatinálny, nasleduje medzibukálny, distobukálny a najmenší distopalatinálny. Prídavný hrbolček druhá dolná stolička nemá. Často sa však vyskytuje druhý horný molár ako trojhrbolčekový, žuvacia plocha je potom rozdelená na tri hrbolčeky, dva bukálne a jeden mohutný palatinálny. Palatinálna plocha trojhrbolčekovej druhej hornej stoličky je potom užšia ako bukálna. Vodorovný rez korunkou má tvar trojuholníka. Korene má druhá horná stolička tri, dva bukálne a jeden palatinálny. Bývajú však bližšie pri sebe, niekedy sa môžu spojiť v koreň jeden. Sú kratšie a menej zahnuté.

Tretí horný molár (tretia horná stolička) nazýva sa tiež ako zub múdrosti (dens sapientiae). Tvar korunky má tretia horná stolička individuálne variabilný. Žuvacia plocha je vo väčšine prípadov trojhrbolčeková, sú však pozorované aj viac hrbolčekové formy a naopak sú aj pozorované prechody až k  jednoduchému čípkovému tvaru. V  niektorých prípadoch sa tretí horný molár vôbec nezakladá. Korene tretej hornej stoličky sú tiež veľmi variabilné, počtom, tvarom aj usporiadaním.

Prvý dolný molár (prvá dolná stolička) je najväčší zub v dolnej čeľusti s  charakteristickým medzidistálnym pretiahnutím žuvacej plochy. Vodorovný rez korunkou má tvar nepravidelného päťuholníka, má tri približne rovnako dlhé strany (bukálnu, meziálnu a linguálnu) a dve kratšie ležia distálne. Žuvacia plocha prvej dolnej stoličky je rozdelená pozdĺžnou brázdou na väčšiu časť bukálnu a menšiu časť linguálnu. Prvý dolný molár má päť hrbolčekov, tri bukálne a dva linguálne, linguálne hrbolčeky   sú o niečo vyššie ako bukálne hrbolčeky. Štyri veľké hrbolčeky, medziolinguálne, distolinguálne, medzibukálne a stredné bukálne sú od seba oddelené dvoma ryhami, ktoré sa krížia, distálne rameno pozdĺžnej brázdy sa vetví a obieha potom hrbolček distobukálny. Hrbolčeky sú na vonkajších svahoch hladké, na svahoch obrátených k stredu  plochy sú sklovinné valy. Sklovinné valy tiež ohraničujú aproximálne hrany žuvacej plochy. Bukálna plocha prvej hornej stoličky je výrazne zaoblená, rozdelená ryhami vybiehajúcimi z   oklúznej plochy na tri časti. Linguálna plocha je podobná bukálnej, ale je rozdelená len raz ryhou na dve časti, priebeh fisúry je kratší v porovnaní s bukálnou plochou. Prvá dolná stolička má dva korene, uložené jeden meziálne a druhý distálne.  Bývajú mohutné, meziálny je širší, medziodistálny ploský.

Druhý dolný molár (druhá dolná stolička) podobá sa prvej dolnej stoličke, je však menšia. Žuvacia plocha je rozdelená pozdĺžnou brázdou na väčšie bukálne a menšiu časť linguálnu. Priečna ryha, ktorá kolmo kríži pozdĺžnu, oddeľuje takto štyri hrbolčeky, tvorí kresbu kríža. Najväčší hrbolček druhej dolnej stoličky je medzibukálny, nasleduje distobukálny, ďalej medzilinguálny a najmenší je hrbolček distolinguálny. Bukálna plocha druhého dolného moláru je vypuklá rozdelená ryhou vybiehajúcou zo žuvacej plochy na dve časti. Linguálna plocha je podobná bukálnej. Meziálna plocha je takmer plochá. Distálna plocha je značne vyklenutá. Korene má druhá dolná stolička dva, meziálny a distálny. Korene niekedy môžu splynúť v jeden kužeľovitý.

Tretí dolný molár (tretia dolná stolička) nazývaný tiež ako dolný zub múdrosti. Vykazuje veľké kolísanie v tvare korunky, jej veľkosti i v počte koreňov. Tvarom sa môže podobať korunke druhej dolnej stoličky. Žuvacia plocha sa najčastejšie vyskytuje ako štyri až päť hrbolčekový variant. Korene tretieho dolného moláru môžu byť uložené samostatne, ale môžu byť aj zrastené. Ich počet býva rôzny.


Zdroj: BLAŽEK, Jan. ČERVENÝ, Miroslav. Kreslení a modelování korunkových částí zubů. Praha: Avicenum 1978. 08-016-78.